OFERTA

 • ocena stanu bezpieczeństwa pożarowego obiektu, w tym nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych,
 • doradztwo techniczne na etapie opracowywania zamiaru inwestycyjnego,
 • opracowywanie scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru wraz z matrycą sterowań,
 • symulacje rozwoju pożaru i rozprzestrzeniania dymu CFD,

 • uzgodnienia pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej projektów zagospodarowania działki lub terenu, projektów architektoniczno-budowlanych oraz projektów technicznych,
 • uzgodnienia pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej projektów urządzeń przeciwpożarowych,
 • uzgodnienia pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej projektów urządzeń fotowoltaicznych,
 • weryfikacja dokumentacji projektowej w ramach procesu inwestycyjnego,
 • weryfikacja zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym przed zawiadomieniem organu Państwowej Straży Pożarnej o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania,
 • wykonywanie ekspertyz technicznych z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
 • wykonywanie opinii z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
 • opracowywanie operatów przeciwpożarowych, zawierających warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektów lub ich części lub innych miejsc magazynowania odpadów,
 • opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
 • tworzenie oprogramowania i narzędzi informatycznych wspomagających realizację zagadnień z zakresu ochrony przeciwpożarowej.